Sunbrisbane 유학원 에듀영닷컴 페이스북
호주 브리즈번
T. 61 7 3012 7200
인터넷무료전화
T. 070 7565 9499
서울
T. 02 552 9271

호주 성공 길잡이

[법률] 운전 중 휴대전화 사용금지

hellowh
2018.03.05 20:06 230 0

본문

우리나라도 마찬가지지만 호주에서도 운전 중 휴대전화를 사용하면 벌금을 물게 됩니다.

운전 중 휴대전화를 사용하는 것이 혈중알콜농도 0.1% 상태로 음주운전을 하는 것과 동일하게 위험하다고 하네요.

그리고 적발되면

ACT : 벌금 $337 / 벌점 3점

NSW : 벌금 $304 / 벌점 3점

QLD : 벌금 $330 / 벌점 3점

에 처해진다고 하니 조심하셔야 겠네요.

운전할때 휴대폰은 주머니에 꼭 넣어 두세요.

본 게시물은 법률 정보를 제공해 주시는 리틀즈 홈페이지를 참고하여 작성된 내용입니다.


 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
hellowh 2018.03.05 240
hellowh 2018.03.05 244
hellowh 2018.03.05 268
hellowh 2018.03.05 241
hellowh 2018.03.05 269
hellowh 2018.03.05 246
hellowh 2018.03.05 245
hellowh 2018.03.05 248
hellowh 2018.03.05 201
hellowh 2018.03.05 226
hellowh 2018.03.05 217
hellowh 2018.03.05 223
hellowh 2018.03.05 245
hellowh 2018.03.05 211
hellowh 2018.03.05 276
hellowh 2018.03.05 187
hellowh 2018.03.05 243
hellowh 2018.03.05 210
hellowh 2018.03.05 190
hellowh 2018.03.05 232
hellowh 2018.03.05 199
hellowh 2018.03.05 287
hellowh 2018.03.05 200
hellowh 2018.03.05 218
hellowh 2018.03.05 288
hellowh 2018.03.05 221
hellowh 2018.03.05 246
hellowh 2018.03.05 191
hellowh 2018.03.05 245
hellowh 2018.03.05 231
hellowh 2018.03.05 230
hellowh 2018.03.05 255
hellowh 2018.03.05 238
hellowh 2018.03.05 218
hellowh 2018.03.05 210
hellowh 2018.03.05 222
hellowh 2018.03.05 228
hellowh 2018.03.05 248
hellowh 2018.03.05 241
hellowh 2018.03.05 217
hellowh 2018.03.05 232
hellowh 2018.03.05 196
hellowh 2018.03.05 233
hellowh 2018.03.05 242
hellowh 2018.03.05 242
hellowh 2018.03.05 216
hellowh 2018.03.05 292
hellowh 2018.03.05 215
hellowh 2018.03.05 255
hellowh 2018.03.05 206